دوره های حضوری آکادمی ZTS

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ

بی مقدمه از لحظه ای بگوییم که مردمان کشور عزیزمون ایران را غمگین, افسرده, غرق در مشکلات و بی هیچ انگیزه ای دیدیم

ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﭼﺮا ﺳﺒﮏ ﺗﻼﺷﺖ رو ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻋﻮض ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ: “اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ” !!

سخت در تحقیق و مطالعه و آموزش اما توام با امیدواری و شوق, مشغول شدیم و در نهایت پروژه ای بلند مدت با عنوان ZTS برنامه ریزی شد

اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل 1397 ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﻓﺎن دﻟﯿﺮ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1399 ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ

عنوان ZTS مخفف عبارت Zero To Success به معنای صفرتاصد موفقیت می باشد و آکادمی ZTS ﻗﺼﺪ دارد در ﺣﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از بخش های مختلف و مهیج آموزشی و کمک آموزشی نایاب, صفر تا صد موفقیت کاربران خود را تضمین کند